සීමාසහිත ඕෂාන් ට්‍රේඩ් (ෂැංහයි) සමාගම.

ඇලුමිනියම් පැතිකඩ නිස්සාරණ කොටස්